نظرسنجی

نظر سنجی شماره 3 تاریخ ۱۳۹۷/۹/۱۴

آیا موافق عقیم سازی حیوان خانگی خود هستید؟

بلهخیر

نظر سنجی شماره 2 تاریخ ۱۳۹۶/۴/۲۲

کدام یک از حیوانات زیر را در منزل خود نگهداری می کنید ؟

سگ
41.1%
گربه
30.15%
سایر
29.12%
Copyright © 2016 - 2024 ITPet.net