افزودن رویداد ها و نمایشگاه ها

ضمن تشکر از همکاری شما
اطلاعات اعلامی شما پس از بررسی و مقایسه با سایر اطلاعات موجود، بر روی سایت قابل نمایش خواهد بود.
درج اطلاعات برگزاری سمینارهای علمی شرکت ها و یا موسسات و سازمان ها در این بخش، رایگان می باشد.
توجه:

احتمال دارد بنا به علت های زیر، رویداد اعلامی شما در سایت درج نگردد:

  • 1 – ارائه اطلاعات اشتباه از سوی شما
  • 2 – مرتبط نبودن با صنعت مرغداری و دامپروری و صنایع وابسته<
  • 3 – تکراری بودن اطلاعات
  • 4 – عقد قرارداد اطلاع رسانی ویژه در خصوص برگزاری نمایشگاه و یا تور اعلامی بین مجری و ITPNews ( چنانچه نام مجری در لیست های موجود در سایت خالی باشد، شما می توانید اقدام به عقد قرارداد اطلاع رسانی ویژه نمایید )
  • Copyright © 2016 - 2024 ITPet.net